Đối tác của ANewPlus ANewTips Xem Ngay!

Bộ biểu tượng SVG

Xin chào mọi người hôm nay mình sẽ đến với chuyên mục share Bộ biểu tượng SVG

Share Bộ biểu tượng SVG

Có rất nhiều cách trang trí để blog/website trở nên đẹp hơn. Hôm nay, Ngô Vi Minh Hiếu sẽ share cho các bạn Bộ biểu tượng SVG tuyệt đẹp.

Bộ biểu tượng SVG
Bộ biểu tượng SVG

Hướng dẫn chi tiết

  • Copy đoạn code svg bạn thích ở phía dưới rồi chèn vào khu vực bạn muốn.
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3A13,13,0,0,0,4.53,22.13L3,27.74a1,1,0,0,0,.27,1A1,1,0,0,0,4,29a.84.84,0,0,0,.27,0l5.91-1.65a1,1,0,0,0-.53-1.93L5.42,26.56l1.15-4.3a1,1,0,0,0-.1-.76A11,11,0,1,1,16,27a11.23,11.23,0,0,1-1.84-.15,1,1,0,0,0-1.15.82,1,1,0,0,0,.82,1.15A13,13,0,1,0,16,3Z'></path><path d='M15,11.21l-1.16-1.6a2.06,2.06,0,0,0-1.5-.84,2.08,2.08,0,0,0-1.62.6l-1.2,1.2a2.81,2.81,0,0,0-.8,2.08c0,1.77,1.36,4,4,6.6,3.09,3,5.23,4,6.69,4a2.7,2.7,0,0,0,2-.81l1.2-1.2a2,2,0,0,0-.24-3.11L20.8,17a2.09,2.09,0,0,0-1.83-.3l-1.49.47a.53.53,0,0,1-.26-.09,11.42,11.42,0,0,1-2.35-2.26.31.31,0,0,1,0-.11c.13-.44.35-1.15.5-1.64A2,2,0,0,0,15,11.21Zm1.29,7.63a2.33,2.33,0,0,0,1.75.2l1.54-.46,1.61,1.25L20,21c-.48.47-2.25.33-5.86-3.21-3-2.91-3.41-4.5-3.41-5.18A.89.89,0,0,1,11,12l1.28-1.19,1.18,1.65c-.16.49-.39,1.22-.51,1.65A2.12,2.12,0,0,0,13,15.51,11.24,11.24,0,0,0,16.33,18.84Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3A13,13,0,1,0,29,16,13,13,0,0,0,16,3Zm8.55,6.09A11,11,0,0,1,27,15.82a18.76,18.76,0,0,0-7.81-.45c-.27-.65-.56-1.29-.85-1.92A18.74,18.74,0,0,0,24.55,9.09ZM16,5a11,11,0,0,1,7.16,2.66,16.54,16.54,0,0,1-5.72,4,40.39,40.39,0,0,0-3-4.78l-.27-.36a1,1,0,0,0-1.4-.19,1,1,0,0,0-.2,1.4l.26.33a36.45,36.45,0,0,1,2.68,4.29A34,34,0,0,1,5.29,13.54,11,11,0,0,1,16,5ZM5,16c0-.16,0-.31,0-.46H6.14a33.14,33.14,0,0,0,10.31-1.39c.27.56.52,1.11.76,1.69a17,17,0,0,0-7.81,5.3,1,1,0,0,0,.75,1.66,1,1,0,0,0,.76-.34A14.88,14.88,0,0,1,18,17.74,46.18,46.18,0,0,1,19.77,24c.14.71.27,1.43.38,2.14A10.82,10.82,0,0,1,16,27,11,11,0,0,1,5,16Zm17,9.2c-.09-.52-.18-1.05-.28-1.57a48.35,48.35,0,0,0-1.8-6.32,17.1,17.1,0,0,1,6.9.54A11,11,0,0,1,22,25.2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M28.53,17.4l-4.64-2.9,4.64-2.9a1,1,0,0,0,0-1.7l-6-3.75a1,1,0,0,0-1.06,0L16,9.57,10.53,6.15a1,1,0,0,0-1.06,0l-6,3.75a1,1,0,0,0,0,1.7l4.64,2.9L3.47,17.4a1,1,0,0,0,0,1.7l6,3.75a1,1,0,0,0,1.06,0L16,19.43l5.47,3.42a1,1,0,0,0,1.06,0l6-3.75a1,1,0,0,0,0-1.7ZM16,17.07,11.89,14.5,16,11.93l4.11,2.57Zm6-8.89,4.11,2.57L22,13.32l-4.11-2.57Zm-12,0,4.11,2.57L10,13.32,5.89,10.75Zm0,12.64L5.89,18.25,10,15.68l4.11,2.57Zm12,0-4.11-2.57L22,15.68l4.11,2.57Z'></path><path d='M19.49,23.74,16,25.83l-3.49-2.09a1,1,0,0,0-1,1.72l4,2.4a1,1,0,0,0,1,0l4-2.4a1,1,0,1,0-1-1.72Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3C8.83,3,3,8.38,3,15a11.26,11.26,0,0,0,2.17,6.63A1,1,0,1,0,6.8,20.46,9.23,9.23,0,0,1,5,15C5,9.49,9.93,5,16,5S27,9.49,27,15,22.07,25,16,25a11.92,11.92,0,0,1-3.36-.48,1,1,0,0,0-.88.16L10,26V23.92a1,1,0,0,0-2,0V28a1,1,0,0,0,.55.89,1,1,0,0,0,1-.09l3-2.23A13.66,13.66,0,0,0,16,27c7.17,0,13-5.38,13-12S23.17,3,16,3Z'></path><path d='M8.45,19.89l5.35-2.67L15.59,19a2,2,0,0,0,2.82,0l6.3-6.29a1,1,0,0,0-1.16-1.6L18.2,13.78,16.41,12a2,2,0,0,0-2.82,0l-6.3,6.29A1,1,0,0,0,8,20,.93.93,0,0,0,8.45,19.89ZM15,13.41l2.29,2.3,0,0a.62.62,0,0,0,.17.11.51.51,0,0,0,.16.09l.17,0a.68.68,0,0,0,.2,0,1,1,0,0,0,.17,0,.56.56,0,0,0,.21-.06h0l.49-.24L17,17.59l-2.29-2.3,0,0a1.22,1.22,0,0,0-.19-.12.71.71,0,0,0-.15-.08l-.18,0A.65.65,0,0,0,14,15a1,1,0,0,0-.17,0,.56.56,0,0,0-.21.06h0l-.49.24Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M26.28,9.58A6.64,6.64,0,0,0,19.65,3H10a1,1,0,0,0-1,.84L5.58,25.29a1,1,0,0,0,.23.8,1,1,0,0,0,.76.36H10.7l-.22,1.39a1,1,0,0,0,1,1.16h4.65a1,1,0,0,0,1-.83l1-6.11h3.15a7.46,7.46,0,0,0,7.43-7.45v-.28A5.87,5.87,0,0,0,26.28,9.58ZM10.85,5h8.8a4.64,4.64,0,0,1,4.51,3.61,5.68,5.68,0,0,0-1.32-.15H14.5a1,1,0,0,0-1,.84L12.91,13a1,1,0,0,0,2,.32l.46-2.88h7.49a3.87,3.87,0,0,1,1.4.27,6.47,6.47,0,0,1-6.4,5.69H13.22a1,1,0,0,0-1,.83L11,24.45H7.74Zm15.86,9.61a5.46,5.46,0,0,1-5.43,5.45h-4a1,1,0,0,0-1,.83l-1,6.11H12.64l.22-1.39h0l1.2-7.19h3.78A8.46,8.46,0,0,0,26,12.1a3.82,3.82,0,0,1,.71,2.23Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M30,12a5.71,5.71,0,0,0-5.31-5.7C18.92,6,13.06,6,7.33,6.28,4.51,6.28,2,9,2,12a43.69,43.69,0,0,0,0,8.72,5.32,5.32,0,0,0,5.28,5.33h0q4.35.24,8.72.24t8.67-.23A5.34,5.34,0,0,0,30,20.8,31.67,31.67,0,0,0,30,12Zm-2,8.63a.49.49,0,0,0,0,.12,3.36,3.36,0,0,1-3.39,3.34,166,166,0,0,1-17.28,0A3.36,3.36,0,0,1,4,20.65a42,42,0,0,1,0-8.47.45.45,0,0,0,0-.11A3.78,3.78,0,0,1,7.38,8.28c2.86-.13,5.74-.19,8.62-.19s5.76.06,8.62.19h.05c1.71,0,3.33,1.84,3.33,3.79a.76.76,0,0,0,0,.15A30.11,30.11,0,0,1,28,20.61Z'></path><path d='M20.79,15.51l-7.14-3.68a1,1,0,1,0-.92,1.78l5.43,2.79-4,2.07V16.4a1,1,0,0,0-2,0v3.72a1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,.46-.11l7.14-3.72a1,1,0,0,0,.54-.89A1,1,0,0,0,20.79,15.51Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M28,12H26V9.5A7.5,7.5,0,0,0,18.5,2h-9A7.5,7.5,0,0,0,2,9.5V19a1,1,0,0,0,2,0V9.5A5.51,5.51,0,0,1,9.5,4h9A5.51,5.51,0,0,1,24,9.5V12a2,2,0,0,0,2,2h2v8.5A5.51,5.51,0,0,1,22.5,28H9.5A5.51,5.51,0,0,1,4,22.5V22a1,1,0,0,0-2,0v.5A7.5,7.5,0,0,0,9.5,30h13A7.5,7.5,0,0,0,30,22.5V14A2,2,0,0,0,28,12Z'></path><path d='M11.5,14h5a2.5,2.5,0,0,0,0-5h-5a2.5,2.5,0,0,0,0,5Zm0-3h5a.5.5,0,0,1,0,1h-5a.5.5,0,0,1,0-1Z'></path><path d='M11.5,23h9a2.5,2.5,0,0,0,0-5h-9a2.5,2.5,0,0,0,0,5Zm0-3h9a.5.5,0,0,1,0,1h-9a.5.5,0,0,1,0-1Z'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M28.59,4.29a2.23,2.23,0,0,0-2.27-.36L3.41,13.1a1.83,1.83,0,0,0,0,3.38l1.48.61a1,1,0,0,0,1.31-.53,1,1,0,0,0-.54-1.31L4.56,14.8l22.51-9a.22.22,0,0,1,.23,0,.24.24,0,0,1,.08.23L23.27,25.21a.4.4,0,0,1-.26.3.39.39,0,0,1-.39-.06l-8-6.24,7.83-7.91a1,1,0,0,0-1.22-1.56L9.75,16.54a1,1,0,1,0,1,1.72l4.83-2.85L13.23,17.8a2,2,0,0,0,.2,3.08l8,6.15a2.4,2.4,0,0,0,1.47.5,2.47,2.47,0,0,0,.83-.15,2.37,2.37,0,0,0,1.52-1.75L29.33,6.47A2.23,2.23,0,0,0,28.59,4.29Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M20.45,13.32a1,1,0,0,0-.57,1.3,4,4,0,1,1-2.31-2.3,1,1,0,1,0,.71-1.87,6,6,0,0,0-6.37,9.85,6,6,0,0,0,8.48,0,6,6,0,0,0,1.36-6.41A1,1,0,0,0,20.45,13.32Z'></path><circle cx='23' cy='9' r='1'></circle><path d='M28,9a5,5,0,0,0-4.9-5h0A77.11,77.11,0,0,0,9,4,5,5,0,0,0,4,8.92,91.91,91.91,0,0,0,4,23a5,5,0,0,0,4.9,5h0c2.36.22,4.73.34,7.1.34s4.71-.11,7.05-.34A5,5,0,0,0,28,23.08,87.09,87.09,0,0,0,28,9ZM26,23a3,3,0,0,1-3,3h-.1A71.73,71.73,0,0,1,9,26a3,3,0,0,1-3-3.08A92.4,92.4,0,0,1,6,9,3,3,0,0,1,9.09,6q3.44-.31,6.9-.32T23,6a3,3,0,0,1,3,3.08A85.13,85.13,0,0,1,26,23Z'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5h8a1,1,0,0,0,1-1V20a1,1,0,0,0-1-1H15V17h1a1,1,0,0,0,1-1V12.5A2.5,2.5,0,0,1,19.5,10H22v2H21a2,2,0,0,0-2,2v2a1,1,0,0,0,1,1h1.72l-.5,2H20a1,1,0,0,0-1,1v4a1,1,0,0,0,2,0V21h1a1,1,0,0,0,1-.76l1-4a1,1,0,0,0-.18-.86A1,1,0,0,0,23,15H21V14h2a1,1,0,0,0,1-1V9a1,1,0,0,0-1-1H19.5A4.51,4.51,0,0,0,15,12.5V15H14a1,1,0,0,0-1,1v4a1,1,0,0,0,1,1h1v6H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3V24a3,3,0,0,1-3,3H20a1,1,0,0,0,0,2h4a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Z'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M28.77,8.11a.87.87,0,0,0-.23-.2A4.69,4.69,0,0,0,29,6.54a1,1,0,0,0-.44-1,1,1,0,0,0-1.1,0,6.42,6.42,0,0,1-2.28.92,6.21,6.21,0,0,0-7.08-1A6.07,6.07,0,0,0,15,12.2a1,1,0,0,0,2-.4A4.08,4.08,0,0,1,19,7.28a4.24,4.24,0,0,1,5.12,1,1,1,0,0,0,.88.28l.25,0a1,1,0,0,0,.34,1.62,1,1,0,0,0-.36.88,13.07,13.07,0,0,1-4.89,11.24A12.75,12.75,0,0,1,7.69,24.61a9.06,9.06,0,0,0,4.54-2.18,1,1,0,0,0,.15-1.09,1,1,0,0,0-.93-.57,4,4,0,0,1-3-1.39,3.63,3.63,0,0,0,1-.35A1,1,0,0,0,10,18a1,1,0,0,0-.76-.84,4.42,4.42,0,0,1-3-2.48c.24,0,.48.05.74.06a1,1,0,0,0,1-.62A1,1,0,0,0,7.67,13C6,11.48,5.59,9.85,5.83,8.7a13.88,13.88,0,0,0,7,4,1,1,0,1,0,.38-2A12.1,12.1,0,0,1,6.39,6.31a1,1,0,0,0-.75-.38,1,1,0,0,0-.78.33,5.34,5.34,0,0,0-.31,6l-.09,0a1,1,0,0,0-.52.81,5.84,5.84,0,0,0,1.95,4.47,1,1,0,0,0-.18,1,6.63,6.63,0,0,0,3.18,3.57A13.89,13.89,0,0,1,4,23a1,1,0,0,0-.5,1.86A16.84,16.84,0,0,0,12,27.35a15.16,15.16,0,0,0,9.6-3.57,15.12,15.12,0,0,0,5.69-12.42,4.62,4.62,0,0,0,1.62-2.25A1,1,0,0,0,28.77,8.11Z'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M14.52,11.34a4.37,4.37,0,0,1,4.22.22,1,1,0,0,0,1.18-1.62,6.36,6.36,0,0,0-6.3-.38,3.56,3.56,0,0,0-2.15,3.17c0,2.62,2.29,3.49,3.66,4,.17.06.34.12.49.19l.43.16c1.42.55,2.28,1,2.28,2.31a1.27,1.27,0,0,1-.81,1.18A4.87,4.87,0,0,1,13,20.3,1,1,0,1,0,11.93,22a6.87,6.87,0,0,0,3.68,1,6,6,0,0,0,2.87-.67,3.27,3.27,0,0,0,1.85-2.93c0-2.8-2.23-3.66-3.56-4.17l-.39-.16-.54-.2c-1.43-.54-2.37-1-2.37-2.14A1.65,1.65,0,0,1,14.52,11.34Z'></path><path d='M28.85,17.9a12.92,12.92,0,0,0-9.6-14.49,1,1,0,0,0-.5,1.94A11,11,0,0,1,27,16a10.52,10.52,0,0,1-.17,1.91.27.27,0,0,0,0,.09,1,1,0,0,0,0,.3,1.14,1.14,0,0,0,.15.36A5.92,5.92,0,0,1,28,22a6,6,0,0,1-6,6,5.92,5.92,0,0,1-3.34-1l-.11,0a1.12,1.12,0,0,0-.25-.11,1,1,0,0,0-.35,0h0A10.6,10.6,0,0,1,16,27,11,11,0,0,1,5,16a10.52,10.52,0,0,1,.17-1.91.21.21,0,0,0,0-.08,1.07,1.07,0,0,0,0-.31A1.14,1.14,0,0,0,5,13.34,5.92,5.92,0,0,1,4,10a6,6,0,0,1,6-6,5.92,5.92,0,0,1,3.34,1,1,1,0,0,0,1.12-1.66A8,8,0,0,0,3.15,14.1,12.93,12.93,0,0,0,17.9,28.85a8,8,0,0,0,11-11Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M19.24,10a1,1,0,0,0-.83-.44H13.85a1,1,0,0,0-.93.62L11.21,14.4,9.49,10.18a1,1,0,0,0-.93-.62H4a1,1,0,0,0,0,2H7.89l2.39,5.87a1,1,0,0,0,.93.62h0a1,1,0,0,0,.93-.62l2.38-5.87h2.4L11.1,25.84H8.7L9.86,23a1,1,0,0,0,0-.76L6.74,14.62a1,1,0,1,0-1.85.76l3,7.26L6.28,26.46a1,1,0,0,0,.93,1.38h4.56a1,1,0,0,0,.93-.62l6.64-16.28A1,1,0,0,0,19.24,10Z'></path><path d='M29.66,4.68a1,1,0,0,0-.83-.44H24.27a1,1,0,0,0-.92.62L19,15.62A1,1,0,0,0,19.91,17h4.56a1,1,0,0,0,.92-.62L29.76,5.61A1,1,0,0,0,29.66,4.68ZM23.79,15h-2.4L25,6.24h2.4Z'></path><path d='M20.41,17.7a3.41,3.41,0,1,0,3.41,3.41A3.41,3.41,0,0,0,20.41,17.7Zm0,4.82a1.41,1.41,0,1,1,1.41-1.41A1.41,1.41,0,0,1,20.41,22.52Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M27.84,5.61A3.41,3.41,0,0,0,24.23,5a3.34,3.34,0,0,0-1.9,3.27,6.57,6.57,0,0,0,1,2.73c.72,1.46,1.54,3.11,1.27,4.9L21.65,24,16.44,9.26h1.19l2.82,8a1,1,0,0,0,.94.66,1,1,0,0,0,.95-1.33L19.75,9.26h.79a1,1,0,0,0,0-2H13.92a1,1,0,0,0,0,2h.4L15.65,13,11.72,24,6.52,9.26H7.7l2.83,8a1,1,0,0,0,.94.66,1,1,0,0,0,.33-.05,1,1,0,0,0,.61-1.28L9.82,9.26h.8a1,1,0,0,0,0-2H4a1,1,0,0,0,0,2h.4l6.38,18.07a1,1,0,0,0,.94.67h0a1,1,0,0,0,.94-.66L16.7,16l4,11.32a1,1,0,0,0,.94.67h0a1,1,0,0,0,.94-.66L26.45,16.5s0,0,0-.05l1.63-4.57.61-1.83A4,4,0,0,0,27.84,5.61Zm-1,3.81L25.94,12c-.28-.7-.59-1.33-.87-1.9a6.29,6.29,0,0,1-.74-1.84A1.47,1.47,0,0,1,25,6.82a1.16,1.16,0,0,1,.49-.1,1.49,1.49,0,0,1,1,.37A2.13,2.13,0,0,1,26.81,9.42Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M27,23.09V13.5a1,1,0,0,0-2,0v10a1,1,0,0,0,.29.71l.3.29H20.41l.3-.29A1,1,0,0,0,21,23.5v-10a1,1,0,0,0-1.92-.38l-4.6,11L7.91,10.08A1.08,1.08,0,0,0,7.8,9.9L6,7.5h4.38L15.11,17a1,1,0,0,0,.93.55,1,1,0,0,0,.89-.63L20.68,7.5h4.91l-.3.29A1,1,0,0,0,25,8.5v1a1,1,0,0,0,2,0V8.91l1.71-1.7a1,1,0,0,0,.21-1.09A1,1,0,0,0,28,5.5H20a1,1,0,0,0-.93.63L15.9,14.06l-4-8A1,1,0,0,0,11,5.5H4a1,1,0,0,0-.89.55,1,1,0,0,0,.09,1L6.14,11l.36.77V20.5L3.2,24.9A1,1,0,0,0,3.11,26,1,1,0,0,0,4,26.5h7a1,1,0,0,0,.89-.55,1,1,0,0,0-.09-1.05L8.5,20.5V16.08l4.59,9.84a1,1,0,0,0,.91.58h1a1,1,0,0,0,.92-.62L19,18.5v4.59l-1.71,1.7a1,1,0,0,0-.21,1.09,1,1,0,0,0,.92.62H28a1,1,0,0,0,.92-.62,1,1,0,0,0-.21-1.09ZM6,24.5l1.5-2,1.5,2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3A13,13,0,1,0,29,16,13,13,0,0,0,16,3Zm6.69,16.91A24.39,24.39,0,0,0,23,16a23.72,23.72,0,0,0-.32-3.91C25.37,13.08,27,14.58,27,16S25.31,19,22.69,19.91ZM5,16c0-1.47,1.69-2.95,4.31-3.91A24.39,24.39,0,0,0,9,16a23.72,23.72,0,0,0,.32,3.91C6.63,18.92,5,17.42,5,16ZM11.5,6A14.2,14.2,0,0,0,9.82,9.82,14.19,14.19,0,0,0,6,11.49,11,11,0,0,1,11.5,6ZM6,20.5a14.63,14.63,0,0,0,4.32,1.8l.09,0A23.4,23.4,0,0,0,16,23c.6,0,1.19,0,1.76-.06a1,1,0,1,0-.14-2Q16.83,21,16,21a20.92,20.92,0,0,1-4.52-.47A21.33,21.33,0,0,1,11,16c0-6.48,2.64-11,5-11,1,0,2,.76,2.89,2.14a1,1,0,0,0,.84.47,1,1,0,0,0,.54-.15,1,1,0,0,0,.31-1.38.86.86,0,0,0-.07-.1A11,11,0,0,1,26,11.5a14.94,14.94,0,0,0-4.48-1.84l0,0A23.21,23.21,0,0,0,16,9c-.6,0-1.19,0-1.76.06a1,1,0,1,0,.14,2Q15.18,11,16,11a20.92,20.92,0,0,1,4.52.47A21.33,21.33,0,0,1,21,16c0,6.48-2.64,11-5,11-1,0-2-.76-2.89-2.14a1,1,0,1,0-1.69,1.06.86.86,0,0,0,.07.1A11,11,0,0,1,6,20.5ZM20.5,26a14.2,14.2,0,0,0,1.68-3.85A14.19,14.19,0,0,0,26,20.51,11,11,0,0,1,20.5,26Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M29,19.26a1,1,0,0,0,0-.34s0-.05,0-.08a.94.94,0,0,0-.11-.32v0l-8-14A1,1,0,0,0,20,4H12a1,1,0,0,0-.86.5,1,1,0,0,0,0,1L14.85,12,8,24,5.15,19l5.38-9.41a1,1,0,0,0-1.74-1L3.13,18.5a1,1,0,0,0,0,1l4,7,.16.21h0a1,1,0,0,0,.27.19l.08,0A1,1,0,0,0,8,27H24a1,1,0,0,0,.87-.5l4-7a1,1,0,0,0,.09-.22ZM19.42,6l6.86,12h-5.7L13.72,6ZM18.28,18H13.72L16,14Zm5.14,7H9.72l2.86-5h13.7Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M9.82,17.41a3.1,3.1,0,0,0,2.9,3.26,3.1,3.1,0,0,0,2.89-3.26,3.11,3.11,0,0,0-2.89-3.27A3.11,3.11,0,0,0,9.82,17.41Zm3.79,0c0,.68-.41,1.26-.89,1.26s-.9-.58-.9-1.26.41-1.27.9-1.27S13.61,16.72,13.61,17.41Z'></path><path d='M19.28,14.14a3.11,3.11,0,0,0-2.89,3.27,3.1,3.1,0,0,0,2.89,3.26,3.1,3.1,0,0,0,2.9-3.26A3.11,3.11,0,0,0,19.28,14.14Zm0,4.53c-.48,0-.89-.58-.89-1.26s.41-1.27.89-1.27.9.58.9,1.27S19.77,18.67,19.28,18.67Z'></path><path d='M26.63,10.53l-.07-.09s0-.07,0-.1a12.15,12.15,0,0,0-6.8-4.15,1,1,0,1,0-.48,1.94,10.19,10.19,0,0,1,5.65,3.39A24.87,24.87,0,0,1,27,21.33a10,10,0,0,1-5,2.52v-.43s0-.05,0-.08a13.48,13.48,0,0,0,3.43-1.95,1,1,0,0,0-1.25-1.57A12.83,12.83,0,0,1,16,22.42a12.83,12.83,0,0,1-8.11-2.6,1,1,0,0,0-1.25,1.57,13.36,13.36,0,0,0,3.41,1.95v.51a10,10,0,0,1-5-2.52,24.87,24.87,0,0,1,2.09-9.81,10.19,10.19,0,0,1,5.65-3.39,1,1,0,0,0-.48-1.94,12.15,12.15,0,0,0-6.8,4.15s0,.07,0,.1l-.07.09c-1.94,4-2.16,7.65-2.37,11.14a1,1,0,0,0,.29.77A12,12,0,0,0,11,26h0a1,1,0,0,0,.7-.29,1,1,0,0,0,.3-.71V24A17.56,17.56,0,0,0,20,24v1a1,1,0,0,0,.3.71A1,1,0,0,0,21,26h0a12,12,0,0,0,7.74-3.51,1,1,0,0,0,.29-.77C28.79,18.18,28.57,14.57,26.63,10.53Z'></path><path d='M23.49,11.72a1,1,0,0,0-.43-1.35A15.47,15.47,0,0,0,16,8.87a15.47,15.47,0,0,0-7.06,1.5,1,1,0,0,0-.43,1.35,1,1,0,0,0,1.35.42A13.55,13.55,0,0,1,16,10.87a13.55,13.55,0,0,1,6.14,1.27,1,1,0,0,0,.46.12A1,1,0,0,0,23.49,11.72Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M30,13.14a1,1,0,0,0-1,1,8.66,8.66,0,0,1-.18,1.67,1.36,1.36,0,0,0,0,.2A7.1,7.1,0,0,1,28,18.26a10.77,10.77,0,0,1-2.79,3.33,43.64,43.64,0,0,1-8.76,5.85l.17-.85A1.76,1.76,0,0,0,15,24.48c-6.44-.57-11.29-5-11.29-10.34C3.69,8.4,9.37,3.72,16.34,3.72A13.3,13.3,0,0,1,27.19,8.78,1,1,0,0,0,28.81,7.6,15.32,15.32,0,0,0,16.34,1.72C8.26,1.72,1.69,7.29,1.69,14.14c0,6.3,5.52,11.56,12.88,12.31L14,29.08a1,1,0,0,0,.37,1,1,1,0,0,0,.61.21,1,1,0,0,0,.45-.11,49.34,49.34,0,0,0,11-7.06,12.55,12.55,0,0,0,3.24-3.89,8.75,8.75,0,0,0,1.1-3.08s0-.08,0-.12A10.64,10.64,0,0,0,31,14.14,1,1,0,0,0,30,13.14Z'></path><path d='M7,11a1,1,0,0,0-1,1v5a1,1,0,0,0,1,1h3a1,1,0,0,0,0-2H8V12A1,1,0,0,0,7,11Z'></path><path d='M12,12v5a1,1,0,0,0,2,0V12a1,1,0,0,0-2,0Z'></path><path d='M19,12v2.15l-2.22-2.77a1,1,0,0,0-1.11-.32A1,1,0,0,0,15,12v5a1,1,0,0,0,2,0V14.85l2.22,2.78A1,1,0,0,0,20,18a1,1,0,0,0,.33-.06A1,1,0,0,0,21,17V12a1,1,0,0,0-2,0Z'></path><path d='M26,13a1,1,0,0,0,0-2H23a1,1,0,0,0-1,1v5a1,1,0,0,0,1,1h3a1,1,0,0,0,0-2H24v-.5h2a1,1,0,0,0,0-2H24V13Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M23.78,6.15A11,11,0,0,0,8.22,21.71l4.1,4.1a1,1,0,1,0,1.42-1.42l-4.1-4.1a9,9,0,1,1,12.72,0l-7.07,7.07a1,1,0,0,0,0,1.42,1,1,0,0,0,1.42,0l7.07-7.07A11,11,0,0,0,23.78,6.15Z'></path><path d='M21,14a5,5,0,1,0-5,5A5,5,0,0,0,21,14Zm-8,0a3,3,0,1,1,3,3A3,3,0,0,1,13,14Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M13.43,15.63A5,5,0,0,0,10,7H4A1,1,0,0,0,3,8V24a1,1,0,0,0,1,1h7a5,5,0,0,0,2.43-9.37ZM11,23H5V9h5a3,3,0,0,1,0,6H8a1,1,0,0,0,0,2h3a3,3,0,0,1,0,6Z'></path><path d='M23,12a6.27,6.27,0,0,0-6,6.5A6.27,6.27,0,0,0,23,25a5.9,5.9,0,0,0,4.83-2.64,1,1,0,0,0-1.66-1.12A3.83,3.83,0,0,1,23,23a4.27,4.27,0,0,1-4-4.5A4.27,4.27,0,0,1,23,14a4.14,4.14,0,0,1,3.9,3.5H21.49a1,1,0,1,0,0,2H28a1,1,0,0,0,1-1A6.27,6.27,0,0,0,23,12Z'></path><path d='M19.5,10h7a1,1,0,0,0,0-2h-7a1,1,0,0,0,0,2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3a13,13,0,0,0-3.46,25.53,1,1,0,1,0,.53-1.92,11,11,0,1,1,7-.4,15.85,15.85,0,0,0-.3-3.92A6.27,6.27,0,0,0,24.68,16a6.42,6.42,0,0,0-1.05-3.87,7.09,7.09,0,0,0-.4-3.36,1,1,0,0,0-1.1-.67,8,8,0,0,0-3.37,1.28A11.35,11.35,0,0,0,16,9a13.09,13.09,0,0,0-3,.43A5.74,5.74,0,0,0,9.62,8.25a1,1,0,0,0-1,.66,7.06,7.06,0,0,0-.37,3.19A7.15,7.15,0,0,0,7.2,16a6.66,6.66,0,0,0,5,6.28,7.43,7.43,0,0,0-.15.79c-1,.06-1.58-.55-2.32-1.48a3.45,3.45,0,0,0-1.94-1.53,1,1,0,0,0-1.15.76A1,1,0,0,0,7.35,22c.16,0,.55.52.77.81a4.74,4.74,0,0,0,3.75,2.25,4.83,4.83,0,0,0,1.3-.18h0a1,1,0,0,0,.29-.14l0,0a.72.72,0,0,0,.18-.21.34.34,0,0,0,.08-.09.85.85,0,0,0,.06-.17,1.52,1.52,0,0,0,.06-.2v0a4.11,4.11,0,0,1,.46-1.91,1,1,0,0,0-.76-1.65A4.6,4.6,0,0,1,9.2,16a4.84,4.84,0,0,1,.87-3,1,1,0,0,0,.24-.83,5,5,0,0,1,0-1.85,3.59,3.59,0,0,1,1.74.92,1,1,0,0,0,1,.23A12.49,12.49,0,0,1,16,11a9.91,9.91,0,0,1,2.65.43,1,1,0,0,0,1-.18,5,5,0,0,1,2-1,4.11,4.11,0,0,1,0,1.91,1.05,1.05,0,0,0,.32,1A4,4,0,0,1,22.68,16a4.29,4.29,0,0,1-4.41,4.46,1,1,0,0,0-.94.65,1,1,0,0,0,.28,1.11c.59.51.5,4,.47,5.36a1,1,0,0,0,.38.81,1,1,0,0,0,.62.21,1.07,1.07,0,0,0,.25,0A13,13,0,0,0,16,3Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3a13,13,0,0,0-5.45,24.81A1,1,0,1,0,11.39,26,11,11,0,1,1,16,27a1,1,0,0,0,0,2A13,13,0,0,0,16,3Z'></path><path d='M23.1,14.57a1,1,0,0,0,.49.13,1,1,0,0,0,.49-1.87c-4-2.27-9.24-2.84-15.56-1.73a1,1,0,0,0-.81,1.16,1,1,0,0,0,1.16.81C14.72,12,19.5,12.54,23.1,14.57Z'></path><path d='M9.66,17c4.88-1.08,8.86-.56,11.85,1.54a1,1,0,0,0,.58.19,1,1,0,0,0,.82-.43,1,1,0,0,0-.24-1.39c-3.47-2.45-8-3.07-13.44-1.87a1,1,0,0,0,.43,2Z'></path><path d='M10.52,20.79c3.8-.77,6.89-.4,9.2,1.09a1,1,0,0,0,.54.16,1,1,0,0,0,.54-1.84C18,18.41,14.45,18,10.13,18.83a1,1,0,1,0,.39,2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16.5,3C7.42,3,5,9.69,5,13.64a6.3,6.3,0,0,0,2.62,5.42,1.37,1.37,0,0,0,1.77-.24c.44-.43,1.55-2.18.93-3.12a4.4,4.4,0,0,1-.51-2.06c0-2.78,1.14-6.1,6.55-6.1a4.53,4.53,0,0,1,3.28,1,5.3,5.3,0,0,1,1.18,3.89c0,2.55-1.4,6.25-3.52,6.25A1.12,1.12,0,0,1,16.22,18a11.37,11.37,0,0,1,.63-3c.56-1.89,1.08-3.66.54-4.8C16.72,8.84,14.5,8.77,13.53,9a3.05,3.05,0,0,0-2,1.62,7.52,7.52,0,0,0-.17,6,1,1,0,1,0,1.87-.7,5.56,5.56,0,0,1,0-4.34,1.15,1.15,0,0,1,.7-.63,2.8,2.8,0,0,1,1.66.19c.21.45-.35,2.36-.65,3.38a10.78,10.78,0,0,0-.69,3.79,3,3,0,0,0,3.06,2.44c3.56,0,5.49-4.78,5.52-8.23a7.15,7.15,0,0,0-1.76-5.31,6.41,6.41,0,0,0-4.7-1.65c-7.93,0-8.55,6.2-8.55,8.1a6.4,6.4,0,0,0,.67,2.85,3.69,3.69,0,0,1-.23.51A4.51,4.51,0,0,1,7,13.64C7,12.76,7.27,5,16.5,5c2.19,0,7.86,1.42,7.86,7.92,0,5.1-4.07,8.78-6.81,8.78A3.54,3.54,0,0,1,15,20.63a1,1,0,0,0-1.7.27L12.88,22C11.8,24.78,11.5,25.56,11,26.13a6.88,6.88,0,0,1-.07-1,29.6,29.6,0,0,1,1.33-5.19l.07-.23a1,1,0,1,0-1.9-.6l-.08.24a30.7,30.7,0,0,0-1.41,5.6,18.16,18.16,0,0,0,.36,3.27,1,1,0,0,0,.63.75.84.84,0,0,0,.35.07,1,1,0,0,0,.61-.21l.49-.37c1.69-1.28,1.8-1.53,3.36-5.53a5.45,5.45,0,0,0,2.86.81c4,0,8.81-4.81,8.81-10.78C26.36,5.64,20.46,3,16.5,3Z'></path></g></svg>

Bộ biểu tượng mạng xã hội

Credit: iconfinder.com/iconofoxy

<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5H24a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Zm3,21a3,3,0,0,1-3,3H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3Z'></path><path d='M22,12a3,3,0,0,1-3-3,1,1,0,0,0-2,0V19a3,3,0,1,1-3-3,1,1,0,0,0,0-2,5,5,0,1,0,5,5V13a4.92,4.92,0,0,0,3,1,1,1,0,0,0,0-2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M22,3H10a7,7,0,0,0-7,7V22a7,7,0,0,0,7,7H22a7,7,0,0,0,7-7V10A7,7,0,0,0,22,3Zm5,19a5,5,0,0,1-5,5H10a5,5,0,0,1-5-5V10a5,5,0,0,1,5-5H22a5,5,0,0,1,5,5Z'></path><path d='M16,9.5A6.5,6.5,0,1,0,22.5,16,6.51,6.51,0,0,0,16,9.5Zm0,11A4.5,4.5,0,1,1,20.5,16,4.51,4.51,0,0,1,16,20.5Z'></path><circle cx='23' cy='9' r='1'></circle></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M29.73,9.9A5,5,0,0,0,25.1,5.36a115.19,115.19,0,0,0-18.2,0A5,5,0,0,0,2.27,9.9a69,69,0,0,0,0,12.2A5,5,0,0,0,6.9,26.64c3,.24,6.06.36,9.1.36s6.08-.12,9.1-.36a5,5,0,0,0,4.63-4.54A69,69,0,0,0,29.73,9.9Zm-2,12A3,3,0,0,1,25,24.65a113.8,113.8,0,0,1-17.9,0,3,3,0,0,1-2.78-2.72,65.26,65.26,0,0,1,0-11.86A3,3,0,0,1,7.05,7.35C10,7.12,13,7,16,7s6,.12,9,.35a3,3,0,0,1,2.78,2.72A65.26,65.26,0,0,1,27.73,21.93Z'></path><path d='M21.45,15.11l-8-4A1,1,0,0,0,12,12v8a1,1,0,0,0,.47.85A1,1,0,0,0,13,21a1,1,0,0,0,.45-.11l8-4a1,1,0,0,0,0-1.78ZM14,18.38V13.62L18.76,16Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5H24a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Zm3,21a3,3,0,0,1-3,3H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3Z'></path><path d='M22,15H20.44A3.91,3.91,0,0,0,21,13a4,4,0,0,0-4-4H13a4,4,0,0,0-4,4v6a4,4,0,0,0,4,4h6a4,4,0,0,0,4-4V16A1,1,0,0,0,22,15ZM11,13a2,2,0,0,1,2-2h4a2,2,0,0,1,0,4H11Zm10,6a2,2,0,0,1-2,2H13a2,2,0,0,1-2-2V17H21Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5H24a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Zm3,21a3,3,0,0,1-3,3H17V18h4a1,1,0,0,0,0-2H17V14a2,2,0,0,1,2-2h2a1,1,0,0,0,0-2H19a4,4,0,0,0-4,4v2H12a1,1,0,0,0,0,2h3v9H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3Z'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M13.35,28A13.66,13.66,0,0,1,2.18,22.16a1,1,0,0,1,.69-1.56l2.84-.39A12,12,0,0,1,5.44,4.35a1,1,0,0,1,1.7.31,9.87,9.87,0,0,0,5.33,5.68,7.39,7.39,0,0,1,7.24-6.15,7.29,7.29,0,0,1,5.88,3H29a1,1,0,0,1,.9.56,1,1,0,0,1-.11,1.06L27,12.27c0,.14,0,.28-.05.41a12.46,12.46,0,0,1,.09,1.43A13.82,13.82,0,0,1,13.35,28ZM4.9,22.34A11.63,11.63,0,0,0,13.35,26,11.82,11.82,0,0,0,25.07,14.11,11.42,11.42,0,0,0,25,12.77a1.11,1.11,0,0,1,0-.26c0-.22.05-.43.06-.65a1,1,0,0,1,.22-.58l1.67-2.11H25.06a1,1,0,0,1-.85-.47,5.3,5.3,0,0,0-4.5-2.51,5.41,5.41,0,0,0-5.36,5.45,1.07,1.07,0,0,1-.4.83,1,1,0,0,1-.87.2A11.83,11.83,0,0,1,6,7,10,10,0,0,0,8.57,20.12a1,1,0,0,1,.37,1.05,1,1,0,0,1-.83.74Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,2A13,13,0,0,0,8,25.23V29a1,1,0,0,0,.51.87A1,1,0,0,0,9,30a1,1,0,0,0,.51-.14l3.65-2.19A12.64,12.64,0,0,0,16,28,13,13,0,0,0,16,2Zm0,24a11.13,11.13,0,0,1-2.76-.36,1,1,0,0,0-.76.11L10,27.23v-2.5a1,1,0,0,0-.42-.81A11,11,0,1,1,16,26Z'></path><path d='M21.4,13.2l-3.31,2.48-3.38-3.39a1,1,0,0,0-1.31-.09l-4,3a1,1,0,1,0,1.2,1.6l3.31-2.48,3.38,3.39a1,1,0,0,0,1.31.09l4-3a1,1,0,1,0-1.2-1.6Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M21.94,11C21.41,6.53,17.16,3,12,3,6.49,3,2,7,2,12a8.7,8.7,0,0,0,4,7.2V22a1,1,0,0,0,.53.88,1,1,0,0,0,1-.05l2.91-1.94A11.51,11.51,0,0,0,12,21a.88.88,0,0,0,.28-.06A8.86,8.86,0,0,0,21,27l.66,0,2.79,1.85A1,1,0,0,0,26,28V25.65A7.84,7.84,0,0,0,30,19C30,14.87,26.46,11.46,21.94,11ZM10.41,18.86a1,1,0,0,0-.73.15L8,20.13V18.65a1,1,0,0,0-.49-.86A6.8,6.8,0,0,1,4,12c0-3.86,3.59-7,8-7,4.05,0,7.39,2.65,7.92,6.06C15.47,11.54,12,14.91,12,19A9.49,9.49,0,0,1,10.41,18.86Zm14.14,5.3a1,1,0,0,0-.55.9v1.07l-1.52-1a1,1,0,0,0-.56-.17h-.1A7.37,7.37,0,0,1,21,25c-3.86,0-7-2.69-7-6s3.14-6,7-6,7,2.69,7,6A5.91,5.91,0,0,1,24.55,24.16Z'></path><circle cx='9' cy='10' r='1'></circle><circle cx='15' cy='10' r='1'></circle><circle cx='18' cy='18' r='1'></circle><circle cx='24' cy='18' r='1'></circle></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,2A13,13,0,0,0,8,25.23V29a1,1,0,0,0,.51.87A1,1,0,0,0,9,30a1,1,0,0,0,.51-.14l3.65-2.19A12.64,12.64,0,0,0,16,28,13,13,0,0,0,16,2Zm0,24a11.13,11.13,0,0,1-2.76-.36,1,1,0,0,0-.76.11L10,27.23v-2.5a1,1,0,0,0-.42-.81A11,11,0,1,1,16,26Z'></path><path d='M19.86,15.18a1.9,1.9,0,0,0-2.64,0l-.09.09-1.4-1.4.09-.09a1.86,1.86,0,0,0,0-2.64L14.23,9.55a1.9,1.9,0,0,0-2.64,0l-.8.79a3.56,3.56,0,0,0-.5,3.76,10.64,10.64,0,0,0,2.62,4A8.7,8.7,0,0,0,18.56,21a2.92,2.92,0,0,0,2.1-.79l.79-.8a1.86,1.86,0,0,0,0-2.64Zm-.62,3.61c-.57.58-2.78,0-4.92-2.11a8.88,8.88,0,0,1-2.13-3.21c-.26-.79-.25-1.44,0-1.71l.7-.7,1.4,1.4-.7.7a1,1,0,0,0,0,1.41l2.82,2.82a1,1,0,0,0,1.41,0l.7-.7,1.4,1.4Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,2A14,14,0,1,0,30,16,14,14,0,0,0,16,2Zm0,26a12,12,0,0,1-3.81-.63l1.2-4.81A7.93,7.93,0,0,0,16,23a8.36,8.36,0,0,0,1.4-.12,8,8,0,1,0-9.27-6.49,1,1,0,0,0,2-.35,6,6,0,1,1,3.79,4.56L15,16.24A1,1,0,1,0,13,15.76l-2.7,10.81A12,12,0,1,1,16,28Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,28a1,1,0,0,1-.62-.22l-6.54-5.23a1.83,1.83,0,0,1-.13.16l-4,4a1,1,0,0,1-1.65-.36L8.2,18.72,2.55,15.89a1,1,0,0,1,.09-1.82l26-10a1,1,0,0,1,1,.17,1,1,0,0,1,.33,1l-5,22a1,1,0,0,1-.65.72A1,1,0,0,1,24,28Zm-8.43-9,7.81,6.25L27.61,6.61,5.47,15.12l4,2a1,1,0,0,1,.49.54l2.45,6.54,2.89-2.88-1.9-1.53A1,1,0,0,1,13,19a1,1,0,0,1,.35-.78l7-6a1,1,0,1,1,1.3,1.52Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,2C8.28,2,2,7.38,2,14c0,5.48,4.34,10.24,10.44,11.6L12,28.87a1,1,0,0,0,.37.91A1,1,0,0,0,13,30a1,1,0,0,0,.35-.06C14,29.68,30,23.58,30,14,30,7.38,23.72,2,16,2ZM14.22,27.4l.33-2.47a1,1,0,0,0-.83-1.12C8.09,22.91,4,18.78,4,14,4,8.49,9.38,4,16,4S28,8.49,28,14C28,20.61,18.14,25.66,14.22,27.4Z'></path><path d='M10,15.25H8.75V12a.75.75,0,0,0-1.5,0v4a.76.76,0,0,0,.75.75h2a.75.75,0,0,0,0-1.5Z'></path><path d='M24,12.75a.75.75,0,0,0,0-1.5H22a.76.76,0,0,0-.75.75v4a.76.76,0,0,0,.75.75h2a.75.75,0,0,0,0-1.5H22.75v-.5H24a.75.75,0,0,0,0-1.5H22.75v-.5Z'></path><path d='M13,11.25a.76.76,0,0,0-.75.75v4a.75.75,0,0,0,1.5,0V12A.76.76,0,0,0,13,11.25Z'></path><path d='M19,11.25a.76.76,0,0,0-.75.75v1.75l-1.65-2.2a.75.75,0,0,0-1.35.45v4a.75.75,0,0,0,1.5,0V14.25l1.65,2.2a.75.75,0,0,0,.6.3.67.67,0,0,0,.24,0,.75.75,0,0,0,.51-.71V12A.76.76,0,0,0,19,11.25Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M25,15.8c-.07-.34-.13-.7-.19-1.07l3.66-1.84a1,1,0,1,0-.9-1.78l-3.09,1.54C23.7,7.93,22.45,2,16,2S8.3,7.93,7.54,12.65L4.45,11.11a1,1,0,0,0-.9,1.78l3.66,1.84c-.06.37-.12.73-.19,1.07-.9,4.49-3.47,6.3-3.57,6.37a1,1,0,0,0-.26,1.41,8.27,8.27,0,0,0,2.36,2.31A3.91,3.91,0,0,0,8.82,26a1.93,1.93,0,0,1,1.73-.06,4.13,4.13,0,0,1,1.38,1.5C12.7,28.56,13.67,30,16,30s3.3-1.44,4.07-2.61a4.13,4.13,0,0,1,1.38-1.5,1.93,1.93,0,0,1,1.73.06,3.91,3.91,0,0,0,3.27-.06,8.27,8.27,0,0,0,2.36-2.31,1,1,0,0,0,.17-.76,1,1,0,0,0-.42-.65C28.45,22.1,25.88,20.29,25,15.8Zm.57,8.31a1.93,1.93,0,0,1-1.73-.06,3.91,3.91,0,0,0-3.27.06,5.72,5.72,0,0,0-2.14,2.18C17.66,27.41,17.21,28,16,28s-1.66-.59-2.41-1.71a5.72,5.72,0,0,0-2.14-2.18,3.91,3.91,0,0,0-3.27-.06,1.93,1.93,0,0,1-1.73.06,4.71,4.71,0,0,1-1.07-1A13,13,0,0,0,9,16.2c.15-.77.28-1.61.42-2.48C10.29,8,11.28,4,16,4s5.71,4,6.6,9.72c.14.87.27,1.71.42,2.48a13,13,0,0,0,3.6,6.94A4.71,4.71,0,0,1,25.55,24.11Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M25,10a5,5,0,0,0-2.43.64A13.54,13.54,0,0,0,16.38,9l1.28-3.83,3.1.78A1,1,0,0,0,21.24,4l-4-1a1,1,0,0,0-1.19.65L14.24,9.11a13.43,13.43,0,0,0-4.81,1.53A5,5,0,0,0,4,19v0c0,5.51,5.38,10,12,10s12-4.49,12-10v0a5,5,0,0,0-3-9Zm1.47,7.59a1,1,0,0,0-.5.94v.16c0,.1,0,.21,0,.31,0,4.41-4.49,8-10,8S6,23.41,6,19c0-.11,0-.21,0-.32v-.14a1,1,0,0,0-.5-.95A3,3,0,0,1,7,12a3,3,0,0,1,1.79.61,1,1,0,0,0,1.13.06A11.57,11.57,0,0,1,16,11a11.57,11.57,0,0,1,6.08,1.67,1,1,0,0,0,1.13-.06A3,3,0,0,1,25,12a3,3,0,0,1,3,3A3,3,0,0,1,26.47,17.59Z'></path><circle cx='11.5' cy='16.5' r='1.5'></circle><circle cx='20.5' cy='16.5' r='1.5'></circle><path d='M18.25,21.34A3.24,3.24,0,0,1,16,22a3.24,3.24,0,0,1-2.25-.66,1,1,0,1,0-1.5,1.32A5.06,5.06,0,0,0,16,24a5,5,0,0,0,3.75-1.34,1,1,0,0,0-1.5-1.32Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5H24a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Zm3,21a3,3,0,0,1-3,3H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3Z'></path><path d='M11,14a1,1,0,0,0-1,1v6a1,1,0,0,0,2,0V15A1,1,0,0,0,11,14Z'></path><path d='M19,13a4,4,0,0,0-4,4v4a1,1,0,0,0,2,0V17a2,2,0,0,1,4,0v4a1,1,0,0,0,2,0V17A4,4,0,0,0,19,13Z'></path><circle cx='11' cy='11' r='1'></circle></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M30,16A14,14,0,1,0,16,30a16,16,0,0,0,1.7-.11A1.09,1.09,0,0,0,18,30a1,1,0,0,0,.59-.21A14,14,0,0,0,30,16Zm-2.63,3.8a14,14,0,0,0-6.56-2.67,22.26,22.26,0,0,0-1-4.37,14,14,0,0,0,5.47-4.41A11.92,11.92,0,0,1,27.37,19.8ZM23.79,6.89a11.86,11.86,0,0,1-4.77,4,22,22,0,0,0-4.78-6.74A12.79,12.79,0,0,1,16,4,11.89,11.89,0,0,1,23.79,6.89ZM11.93,4.73l0,0a20,20,0,0,1,5.19,6.82A12.13,12.13,0,0,1,14,12,11.9,11.9,0,0,1,6.2,9.1,12,12,0,0,1,11.93,4.73ZM4,16a12,12,0,0,1,1.17-5.14A14,14,0,0,0,14,14a14,14,0,0,0,3.89-.55A19.5,19.5,0,0,1,18.77,17,14,14,0,0,0,7,23.86,11.89,11.89,0,0,1,4,16Zm4.44,9.31A12,12,0,0,1,19,19c0,.33,0,.67,0,1a19.68,19.68,0,0,1-1.64,7.92A12.12,12.12,0,0,1,16,28,11.94,11.94,0,0,1,8.44,25.31ZM19.72,27.4A21.73,21.73,0,0,0,21,20c0-.28,0-.55,0-.83a12,12,0,0,1,5.58,2.52A12.06,12.06,0,0,1,19.72,27.4Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M13.09,15.65A5.49,5.49,0,0,0,9.5,6H3A1,1,0,0,0,2,7V25a1,1,0,0,0,1,1h7.5a5.5,5.5,0,0,0,2.59-10.35ZM4,8H9.5a3.5,3.5,0,0,1,0,7H4Zm6.5,16H4V17h6.5a3.5,3.5,0,0,1,0,7Z'></path><path d='M23.5,13a6.5,6.5,0,0,0,0,13c4.05,0,5.33-2.26,5.38-2.35a1,1,0,0,0-.4-1.36,1,1,0,0,0-1.36.4S26.28,24,23.5,24a4.5,4.5,0,0,1-4.38-3.5H29a1,1,0,0,0,1-1A6.51,6.51,0,0,0,23.5,13Zm0,2a4.5,4.5,0,0,1,4.38,3.5H19.12A4.5,4.5,0,0,1,23.5,15Z'></path><path d='M21,11h6a1,1,0,0,0,0-2H21a1,1,0,0,0,0,2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M11,8a1,1,0,0,0-1,1V23a1,1,0,0,0,2,0V9A1,1,0,0,0,11,8Z'></path><path d='M7,12a1,1,0,0,0-1,1V23a1,1,0,0,0,2,0V13A1,1,0,0,0,7,12Z'></path><path d='M3,16a1,1,0,0,0-1,1v6a1,1,0,0,0,2,0V17A1,1,0,0,0,3,16Z'></path><path d='M25,14h-.26A8.05,8.05,0,0,0,17,8H15a1,1,0,0,0-1,1V23a1,1,0,0,0,1,1H25a5,5,0,0,0,0-10Zm0,8H16V10h1a6,6,0,0,1,5.93,5.14,1,1,0,0,0,1,.86H25a3,3,0,0,1,0,6Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,2A14,14,0,1,0,30,16,14,14,0,0,0,16,2Zm0,26A12,12,0,1,1,28,16,12,12,0,0,1,16,28Z'></path><path d='M20.24,20.15a11,11,0,0,0-4.63-1.59,10.48,10.48,0,0,0-4.81.6A1,1,0,0,0,11.49,21a8.53,8.53,0,0,1,3.91-.49,9,9,0,0,1,3.79,1.3,1,1,0,0,0,1.38-.33A1,1,0,0,0,20.24,20.15Z'></path><path d='M21.88,16.39a13.89,13.89,0,0,0-6-2.06,13.47,13.47,0,0,0-6.2.78,1,1,0,0,0,.7,1.88,11.62,11.62,0,0,1,5.29-.68,12.07,12.07,0,0,1,5.12,1.78,1,1,0,0,0,.53.15,1,1,0,0,0,.52-1.85Z'></path><path d='M23.53,12.61a17.31,17.31,0,0,0-7.31-2.52,16.59,16.59,0,0,0-7.57,1,1,1,0,1,0,.7,1.88A14.73,14.73,0,0,1,16,12.08a15.26,15.26,0,0,1,6.45,2.23,1,1,0,0,0,.53.15,1,1,0,0,0,.85-.47A1,1,0,0,0,23.53,12.61Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M22.7,16A12.43,12.43,0,0,0,30,7.22a1,1,0,0,0-2-.44A10.42,10.42,0,0,1,18,15V7a1,1,0,0,0-1-1H13a1,1,0,0,0,0,2h3V23.77a15.43,15.43,0,0,1-11.52-13L4,6.88a1,1,0,1,0-2,.24l.49,3.93A17.42,17.42,0,0,0,16.84,26H17a1,1,0,0,0,1-1V17a10.42,10.42,0,0,1,10,8.21A1,1,0,0,0,29,26l.22,0a1,1,0,0,0,.76-1.2A12.43,12.43,0,0,0,22.7,16Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M28.32,25.05a1,1,0,0,0-1.27.63l-.2.6a2.51,2.51,0,0,1-4.75.06l-.25-.68A13.32,13.32,0,0,0,27,15C27,7.83,21.62,2,15,2S3,7.83,3,15,8.38,28,15,28a11.1,11.1,0,0,0,5.11-1.26l.11.29a4.52,4.52,0,0,0,8.53-.12l.2-.59A1,1,0,0,0,28.32,25.05ZM15,26C9.49,26,5,21.07,5,15S9.49,4,15,4,25,8.93,25,15a11.39,11.39,0,0,1-3.87,8.67l-.78-2.14A8.75,8.75,0,0,0,14.24,16,1,1,0,0,0,13.76,18a6.75,6.75,0,0,1,4.71,4.25l1,2.63A9.22,9.22,0,0,1,15,26Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M13,30H7a1,1,0,0,1-1-1V23a1,1,0,0,1,.14-.51L10.63,15H7a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,7,7h8.43l2.71-4.51A1,1,0,0,1,19,2h6a1,1,0,0,1,1,1V9a1,1,0,0,1-.14.51L21.37,17H25a1,1,0,0,1,1,1v6a1,1,0,0,1-1,1H16.57l-2.71,4.51A1,1,0,0,1,13,30ZM8,28h4.43l2.71-4.51A1,1,0,0,1,16,23h8V19H19.6a1,1,0,0,1-.86-1.51L24,8.72V4H19.57L16.86,8.51A1,1,0,0,1,16,9H8v4h4.4a1,1,0,0,1,.86,1.51L8,23.28Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,2A14,14,0,1,0,30,16,14,14,0,0,0,16,2Zm0,26A12,12,0,1,1,28,16,12,12,0,0,1,16,28Z'></path><path d='M20,19a1,1,0,0,0-1,1,1,1,0,0,1-1,1H17a1,1,0,0,1-1-1V15h3a1,1,0,0,0,0-2H16V10a1,1,0,0,0-2,0v3H12a1,1,0,0,0,0,2h2v5a3,3,0,0,0,3,3h1a3,3,0,0,0,3-3A1,1,0,0,0,20,19Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M27,8H21a1,1,0,0,0,0,2h1.59l-6.52,6.52L8.14,7H11a1,1,0,0,0,0-2H3A1,1,0,0,0,3,7H5.53L15,18.36V25H13a1,1,0,0,0,0,2h6a1,1,0,0,0,0-2H17V18.41L25.41,10H27a1,1,0,0,0,0-2Z'></path><path d='M29,14a1,1,0,0,0-1,1v7a1,1,0,0,0,2,0V15A1,1,0,0,0,29,14Z'></path><circle cx='29' cy='26' r='1'></circle></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M17.32,28a5.42,5.42,0,0,1-5.18-3.87L8.69,12.44A2,2,0,0,0,6.76,11H4a1,1,0,0,1-.7-.29l-1-1a1,1,0,0,1,.37-1.65l7.15-2.6a5,5,0,0,1,6.46,3.12L18,13.68a1,1,0,0,1-1.9.64l-1.7-5.1a3,3,0,0,0-1.54-1.76,3,3,0,0,0-2.35-.12L5.93,9h.83a4,4,0,0,1,3.85,2.87l3.44,11.69A3.43,3.43,0,0,0,17.32,26a3.39,3.39,0,0,0,3-1.88L27.75,9.38a2.32,2.32,0,0,0-.1-2.27,2.35,2.35,0,0,0-2-1.11,5.75,5.75,0,0,0-4.78,2.56,1,1,0,0,1-1.66-1.12A7.74,7.74,0,0,1,25.65,4a4.34,4.34,0,0,1,3.89,6.27L22.15,25A5.37,5.37,0,0,1,17.32,28Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5H24a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Zm3,21a3,3,0,0,1-3,3H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3Z'></path><path d='M23,12a1,1,0,0,0,0-2H21a.88.88,0,0,0-.28.06l-.09,0a1.07,1.07,0,0,0-.28.19h0L16,14.59l-4.29-4.3h0a1.07,1.07,0,0,0-.28-.19l-.09,0a.88.88,0,0,0-.28-.06H9a1,1,0,0,0,0,2h1v8H9a1,1,0,0,0,0,2h4a1,1,0,0,0,0-2H12V13.41l3.29,3.3a1,1,0,0,0,1.42,0L20,13.41V20H19a1,1,0,0,0,0,2h4a1,1,0,0,0,0-2H22V12Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5H24a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Zm3,21a3,3,0,0,1-3,3H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3Z'></path><path d='M21,12a4,4,0,1,0,4,4A4,4,0,0,0,21,12Zm0,6a2,2,0,1,1,2-2A2,2,0,0,1,21,18Z'></path><path d='M11,12a4,4,0,1,0,4,4A4,4,0,0,0,11,12Zm0,6a2,2,0,1,1,2-2A2,2,0,0,1,11,18Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M28.66,18.89A12.52,12.52,0,0,0,29,16,13,13,0,0,0,16,3a12.52,12.52,0,0,0-2.89.34,7,7,0,0,0-9.77,9.77A12.52,12.52,0,0,0,3,16,13,13,0,0,0,16,29a12.52,12.52,0,0,0,2.89-.34,7,7,0,0,0,9.77-9.77ZM23,28a5,5,0,0,1-3.23-1.19,1,1,0,0,0-.65-.23l-.26,0A11,11,0,0,1,5.39,13.14a1,1,0,0,0-.2-.91,5,5,0,0,1,7-7,1,1,0,0,0,.91.2A11,11,0,0,1,26.61,18.86a1,1,0,0,0,.2.91A5,5,0,0,1,23,28Z'></path><path d='M14.5,12H18a1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,2,0,3,3,0,0,0-3-3H14.5a3.5,3.5,0,0,0,0,7h3a1.5,1.5,0,0,1,0,3H14a1,1,0,0,1-1-1,1,1,0,0,0-2,0,3,3,0,0,0,3,3h3.5a3.5,3.5,0,0,0,0-7h-3a1.5,1.5,0,0,1,0-3Z'></path></g></svg>

Basic UI 2 (Line)

Credit: iconfinder.com/iconofoxy

<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M27,27H5a1,1,0,0,1-.89-1.45,18.14,18.14,0,0,0,1.89-8V14a10,10,0,0,1,20,0v3.53a18.14,18.14,0,0,0,1.89,8A1,1,0,0,1,27,27ZM6.55,25h18.9A20.14,20.14,0,0,1,24,17.53V14A8,8,0,0,0,8,14v3.53A20.14,20.14,0,0,1,6.55,25Z'></path><path d='M16,31a5,5,0,0,1-5-5,1,1,0,0,1,2,0,3,3,0,0,0,.88,2.12,3.08,3.08,0,0,0,4.24,0,1,1,0,0,1,1.42,1.42A5,5,0,0,1,16,31Z'></path><path d='M16,6a1,1,0,0,1-1-1V2a1,1,0,0,1,2,0V5A1,1,0,0,1,16,6Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M4,28a3,3,0,0,1-3-3V7A3,3,0,0,1,4,4h7a1,1,0,0,1,.77.36L14.8,8H27a1,1,0,0,1,0,2H14.33a1,1,0,0,1-.76-.36L10.53,6H4A1,1,0,0,0,3,7V25a1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,2Z'></path><path d='M25.38,28H4a1,1,0,0,1-1-1.21l3-14A1,1,0,0,1,7,12H30a1,1,0,0,1,1,1.21L28.32,25.63A3,3,0,0,1,25.38,28ZM5.24,26H25.38a1,1,0,0,0,1-.79L28.76,14h-21Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M17,31H15a3,3,0,0,1-3-2.64,12.68,12.68,0,0,1-1.95-.8,3,3,0,0,1-4-.25L4.69,25.9a3,3,0,0,1-.25-4A12.68,12.68,0,0,1,3.64,20,3,3,0,0,1,1,17V15a3,3,0,0,1,2.64-3,12.68,12.68,0,0,1,.8-1.95,3,3,0,0,1,.25-4L6.1,4.69a3,3,0,0,1,4-.25A12.68,12.68,0,0,1,12,3.64,3,3,0,0,1,15,1h2a3,3,0,0,1,3,2.64,12.68,12.68,0,0,1,1.95.8,3,3,0,0,1,4,.25L27.31,6.1a3,3,0,0,1,.25,4,12.68,12.68,0,0,1,.8,1.95A3,3,0,0,1,31,15v2a3,3,0,0,1-2.64,3,12.68,12.68,0,0,1-.8,1.95,3,3,0,0,1-.25,4L25.9,27.31a3,3,0,0,1-4,.25,12.68,12.68,0,0,1-1.95.8A3,3,0,0,1,17,31ZM9.91,25.33a.94.94,0,0,1,.51.14,11,11,0,0,0,2.83,1.17,1,1,0,0,1,.75,1V28a1,1,0,0,0,1,1h2a1,1,0,0,0,1-1v-.39a1,1,0,0,1,.75-1,11,11,0,0,0,2.83-1.17,1,1,0,0,1,1.21.15l.28.28a1,1,0,0,0,1.42,0l1.41-1.41a1,1,0,0,0,0-1.42l-.28-.28a1,1,0,0,1-.15-1.21,11,11,0,0,0,1.17-2.83,1,1,0,0,1,1-.75H28a1,1,0,0,0,1-1V15a1,1,0,0,0-1-1h-.39a1,1,0,0,1-1-.75,11,11,0,0,0-1.17-2.83,1,1,0,0,1,.15-1.21l.28-.28a1,1,0,0,0,0-1.42L24.49,6.1a1,1,0,0,0-1.42,0l-.28.28a1,1,0,0,1-1.21.15,11,11,0,0,0-2.83-1.17,1,1,0,0,1-.75-1V4a1,1,0,0,0-1-1H15a1,1,0,0,0-1,1v.39a1,1,0,0,1-.75,1,11,11,0,0,0-2.83,1.17,1,1,0,0,1-1.21-.15L8.93,6.1a1,1,0,0,0-1.42,0L6.1,7.51a1,1,0,0,0,0,1.42l.28.28a1,1,0,0,1,.15,1.21,11,11,0,0,0-1.17,2.83,1,1,0,0,1-1,.75H4a1,1,0,0,0-1,1v2a1,1,0,0,0,1,1h.39a1,1,0,0,1,1,.75,11,11,0,0,0,1.17,2.83,1,1,0,0,1-.15,1.21l-.28.28a1,1,0,0,0,0,1.42L7.51,25.9a1,1,0,0,0,1.42,0l.28-.28A1,1,0,0,1,9.91,25.33Z'></path><path d='M16,23a7,7,0,1,1,7-7A7,7,0,0,1,16,23Zm0-12a5,5,0,1,0,5,5A5,5,0,0,0,16,11Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M30,15a1,1,0,0,1-.58-.19L16,5.23,2.58,14.81a1,1,0,0,1-1.16-1.62l14-10a1,1,0,0,1,1.16,0l14,10A1,1,0,0,1,30,15Z'></path><path d='M5,9A1,1,0,0,1,4,8V4A1,1,0,0,1,5,3H9A1,1,0,0,1,9,5H6V8A1,1,0,0,1,5,9Z'></path><path d='M25,29H20a1,1,0,0,1-1-1V21H13v7a1,1,0,0,1-1,1H7a3,3,0,0,1-3-3V16a1,1,0,0,1,2,0V26a1,1,0,0,0,1,1h4V20a1,1,0,0,1,1-1h8a1,1,0,0,1,1,1v7h4a1,1,0,0,0,1-1V16a1,1,0,0,1,2,0V26A3,3,0,0,1,25,29Z'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,31A15,15,0,1,1,31,16,15,15,0,0,1,16,31ZM16,3A13,13,0,1,0,29,16,13,13,0,0,0,16,3Z'></path><rect x='15' y='14' width='2' height='9'></rect><path d='M16,12a2,2,0,1,1,2-2A2,2,0,0,1,16,12Zm0-2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M25,31H7a3,3,0,0,1-3-3V17a3,3,0,0,1,3-3H25a3,3,0,0,1,3,3V28A3,3,0,0,1,25,31ZM7,16a1,1,0,0,0-1,1V28a1,1,0,0,0,1,1H25a1,1,0,0,0,1-1V17a1,1,0,0,0-1-1Z'></path><path d='M8,16a1,1,0,0,1-1-1V9a8,8,0,0,1,8-8h2a8,8,0,0,1,8,8,1,1,0,0,1-2,0,6,6,0,0,0-6-6H15A6,6,0,0,0,9,9v6A1,1,0,0,1,8,16Z'></path><path d='M16,23a2,2,0,1,1,2-2A2,2,0,0,1,16,23Zm0-2h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Z'></path><rect x='15' y='22' width='2' height='4'></rect></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,17a8,8,0,1,1,8-8A8,8,0,0,1,16,17ZM16,3a6,6,0,1,0,6,6A6,6,0,0,0,16,3Z'></path><path d='M23,31H9a5,5,0,0,1-5-5V22a1,1,0,0,1,.49-.86l5-3a1,1,0,0,1,1,1.72L6,22.57V26a3,3,0,0,0,3,3H23a3,3,0,0,0,3-3V22.57l-4.51-2.71a1,1,0,1,1,1-1.72l5,3A1,1,0,0,1,28,22v4A5,5,0,0,1,23,31Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M2,29a1,1,0,0,1-1-1.11l.77-7a1,1,0,0,1,.29-.59L18.42,3.94a3.2,3.2,0,0,1,4.53,0l3.11,3.11a3.2,3.2,0,0,1,0,4.53L9.71,27.93a1,1,0,0,1-.59.29l-7,.77Zm7-1.78H9ZM3.73,21.45l-.6,5.42,5.42-.6,16.1-16.1a1.2,1.2,0,0,0,0-1.7L21.53,5.35a1.2,1.2,0,0,0-1.7,0Z'></path><path d='M23,14.21a1,1,0,0,1-.71-.29L16.08,7.69A1,1,0,0,1,17.5,6.27l6.23,6.23a1,1,0,0,1,0,1.42A1,1,0,0,1,23,14.21Z'></path><rect x='7.39' y='16.1' width='11.01' height='2' transform='translate(-8.31 14.13) rotate(-45)'></rect><path d='M30,29H14a1,1,0,0,1,0-2H30a1,1,0,0,1,0,2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M10,20a1,1,0,0,1-1-.8L6.66,7.41A3,3,0,0,0,3.72,5H2A1,1,0,0,1,2,3H3.72a5,5,0,0,1,4.9,4L11,18.8A1,1,0,0,1,10.2,20Z'></path><path d='M11,27H9.14a4.14,4.14,0,0,1-.38-8.26l18.41-1.67L28.78,9H8A1,1,0,0,1,8,7H30a1,1,0,0,1,.77.37A1,1,0,0,1,31,8.2l-2,10a1,1,0,0,1-.89.8L8.94,20.74A2.13,2.13,0,0,0,9.14,25H11a1,1,0,0,1,0,2Z'></path><path d='M26,30a4,4,0,1,1,4-4A4,4,0,0,1,26,30Zm0-6a2,2,0,1,0,2,2A2,2,0,0,0,26,24Z'></path><path d='M14,30a4,4,0,1,1,4-4A4,4,0,0,1,14,30Zm0-6a2,2,0,1,0,2,2A2,2,0,0,0,14,24Z'></path><path d='M23,27H17a1,1,0,0,1,0-2h6a1,1,0,0,1,0,2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,22a1,1,0,0,1-.64-.23L18.84,18H17A8,8,0,0,1,17,2h6a8,8,0,0,1,2,15.74V21a1,1,0,0,1-.58.91A1,1,0,0,1,24,22ZM17,4a6,6,0,0,0,0,12h2.2a1,1,0,0,1,.64.23L23,18.86V16.92a1,1,0,0,1,.86-1A6,6,0,0,0,23,4Z'></path><rect x='19' y='9' width='2' height='2'></rect><rect x='14' y='9' width='2' height='2'></rect><rect x='24' y='9' width='2' height='2'></rect><path d='M8,30a1,1,0,0,1-.42-.09A1,1,0,0,1,7,29V25.74a8,8,0,0,1-1.28-15,1,1,0,1,1,.82,1.82,6,6,0,0,0,1.6,11.4,1,1,0,0,1,.86,1v1.94l3.16-2.63A1,1,0,0,1,12.8,24H15a5.94,5.94,0,0,0,4.29-1.82,1,1,0,0,1,1.44,1.4A8,8,0,0,1,15,26H13.16L8.64,29.77A1,1,0,0,1,8,30Z'></path></g></svg>
  • Dán code svg đã copy phía trên vào trước thẻ đóng </body>
  • Lưu lại là xong rồi !

Lời kết

Trên đây là toàn bộ code SVG cho blog/website. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại về bản quyền hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé. Chúc các bạn thành công và có một ngày học tập, làm việc thật hiệu quả !!!

Theo:
Cevta & Ngô Vi Minh Hiếu

Post a Comment

Cookies Consent

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Cookies Policy

We employ the use of cookies. By accessing Lantro UI, you agreed to use cookies in agreement with the Lantro UI's Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.